Gasthuisstraat 64

5961 GB Horst
€ 155.000,- k.k.
  • Type
  • Ligging Aan rustige weg, Vrij uitzicht
  • Woonoppervlakte
  • Perceeloppervlakte 520 m2
  • Bouwjaar
  • Inhoud 0 m3
  • Slaapkamers
  • Tuin Geen tuin

Omschrijving

Namens onze opdrachtgevers bieden wij u te koop aan deze fraai gelegen bouwkavel.
De bouwkavel is gelegen aan de Gasthuisstraat ongenummerd (tussen de nummers 62 en 66) te Horst. Rondom de locatie zijn andere woningen aanwezig. De locatie ligt aan een ventweg langs de Gasthuisstraat, waar de Gasthuisstraat aansluit aan de Stationsstraat. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Horst sectie M, nummer 3742. De locatie is ca. 27 meter boven NAP gelegen.

De Gasthuisstraat is gereconstrueerd tot een zogenaamde fietsstraat. Daarvoor is de weg autoluw gemaakt en ingericht als fietsroute. Auto’s zijn slechts welkom als “gast” en voor autoverkeer geldt dat er enkel bestemmingsverkeer zal zijn omdat de in het verleden aanwezige aansluiting van de Gasthuisstraat op de Stationsstraat afgesloten is. Het bedrijventerrein Hoogveld, gelegen aan de overzijde van de Stationsstraat, is een gemengd bedrijventerrein.

BESTEMMINGSPLAN
Er is een ontwerp bestemmingsplan ‘Gasthuisstraat 64 Horst’, bekend onder numer NL.IMRO.1507.HOGASTHUISSTR64-BPO1. Omdat dit bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is, zal in een eventueel te sluiten overeenkomst, het verkrijgen van dit onherroepelijk bestemmingsplan als opschortende voorwaarde worden opgenomen.
Omdat de bestemming middels het gemeentelijk kwaliteitsmenu gerealiseerd wordt dient voldaan te worden aan het Lokaal Afwegingskader (er wordt een woning toegevoegd waaraan op basis van het gemeentelijk woonbeleid behoefte is). Er is dan geen kwaliteitsbijdrage van € 40.000,- verschuldigd. Voorwaarde is wel dat de nieuwe eigenaar voldoet aan het puntensysteem. De belangrijkste punten hierin zijn:
– De woning wordt levensloopbestendig ingericht waardoor de woning ideaal is voor bewoning door senioren (alle basisvoorzieningen zullen op de begane grond aanwezig zijn);
– Het gebruiksoppervlakte van de woning zal maximaal 120 m² bedragen (garage, berging en vloeropp. met een vrije hoogte onder 1,5 m zijn uitgesloten);
– De woning wordt duurzaam en energiezuinig uitgevoerd. Daarbij zal meer dan gebruikelijk geïnvesteerd worden in duurzaamheidsmaatregelen (epc hoger dan bouwbesluit / sedumdak e.d.);
Daarnaast is in de regels van het bestemmingsplan een binnenplanse afwijkingsregel opgenomen, waarmee een vrijstaande woning kan worden gebouwd die niet hoeft te voldoen aan bovengenoemde eisen. Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat initiatiefnemer in dat geval een afdracht in het kader van de structuurvisie van € 40.000,- dient te voldoen (kwaliteitsbijdrage). Deze kosten zullen alsdan dus door de koper dienen te worden voldaan initiatiefnemer c.q. gemeente.
Afspraken hierover zijn vastgelegd in een anterieure exploitatieovereenkomst, welke dus bij verkoop overgenomen dienen te worden door de nieuwe koper.
Ten aanzien van de architectuur van de nieuw te bouwen woning is belangrijk te vermelden dat bij de verdere uitwerking van het bouwplan voor de nieuw te realiseren woning rekening moet worden gehouden met de cultuurhistorische waarde van het pand op Gasthuisstraat 62. Gasthuisstraat 62 (buurperceel): Dit woonhuis is ontworpen door architect P. Hermans en past binnen de stijl van het traditionalisme. Bouwjaar van de woning is 1930. Het object is van belang omdat het een specimen van een bouwtraditie betreft;
Ter waarborging van een verantwoord woon- en leefklimaat, is het bouwen van een woning binnen het plangebied uitsluitend toegestaan indien is aangetoond, dat de binnenwaarde voor de geluidgevoelige ruimten binnen de woningen niet meer dan 33 dB bedraagt.

BOUWREGELS
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: het hoofdgebouw dient te worden gebouwd binnen het bouwvlak; binnen het bouwvlak is maximaal 1 woning toegelaten;
– de woning dient te voldoen aan de volgende voorwaarden uit de ‘Herziening Integrale Structuurvisie Horst aan de Maas 2019: Het toevoegen van een woning in de kern’ vastgesteld door de raad van de gemeente Horst aan de Maas op 10 september 2019:
– de woning dient gebouwd te worden als een levensloopbestendige woning;
– de woning heeft een gebruiksoppervlakte van maximaal 120 m²;
– de woning heeft een EPC-waarde die tenminste 0,4 gunstiger is dan de eis uit het Bouwbesluit 2012 of gelijkwaardig;
– er mag uitsluitend een vrijstaande grondgebonden woning worden gebouwd, gestapelde woningen zijn niet toegestaan;
– de bouwdiepte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 15,00 meter;
– de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens mag aan beide zijden van het hoofdgebouw niet minder bedragen dan 3,00 meter;
– de goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 6,00 respectievelijk 9,00 meter;
– voor de voorgevelrooilijn is een erker toegestaan, mits aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan:
– bij de uitwerking van het hoofdgebouw dient rekening te worden gehouden met de stedenbouwkundige uitgangspunten zoals benoemd in paragraaf 4.2 van de toelichting van dit bestemmingsplan.
Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:
– de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per bouwperceel bedraagt maximaal 150 m²;
– het bebouwingspercentage per bouwperceel is maximaal 50%;
– de maximale goothoogte bedraagt 3,5 meter; de maximale bouwhoogte bedraagt 6 meter;
gebouwd op een afstand van minimaal 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw, of het verlengde daarvan, met uitzondering van een carport welke op een afstand van 0,5 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw, of het verlengde daarvan mag worden opgericht.

ERFDIENSTBAARHEDEN
Aan de rechterzijde en aan de achterzijde loopt een gemeenschappelijk achterpad welke gebruikt wordt als achterom voor de woning Gasthuisstraat 68. Het pad is gelegen op de thans te koop aangeboden bouwkavel, maar dat gedeelte waar het pad is gelegen, is dus belast met een erfdienstbaarheid van overpad. Koper dient dit gebruik dus ook in de toekomst toe te staan. Mogelijk dat in overleg met de eigenaar van het heersend erf een verplaatsing naar de linkerzijde van het perceel tot de mogelijkheden behoord.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
In overleg met verkopers is besloten om alle gegadigden de mogelijkheid te bieden een bieding op de aangeboden bouwgrond uit te brengen. Dit kan online via move.nl – maar kan ook via e-mail of telefonisch. Alle biedingen worden geregistreerd in een biedlogboek, welke met verkopers besproken worden. Verkopers maken aan de hand van de uitgebrachte biedingen en daarbij gestelde voorwaarden een keuze aan wie zij willen verkopen. Daarbij behouden zij zich nadrukkelijk het recht voor om niet te gunnen, indien geen van de biedingen passend is.
Uw bieding dient uiterlijk 10 januari 2023 om 12:00 uur bij ons binnen te zijn.

Kaart

Interesse? Meer informatie of een afspraak maken?

Dennis Holthuijsen

Directeur – NVM Register Makelaar Taxateur Wonen RM | RT

Telefoon:077-3989090

E-mail:dennis@intermakelaars.com

Direct zoeken: